Xem nhà máy

Xem nhà máy

Nhà xưởng

Chế độ xem nhà máy2

Nhà xưởng

Phòng mẫu

Phòng mẫu

Phòng họp

Phòng họp

Cửa hàng CNC-4

CNC

Cửa hàng đúc khuôn

Đúc chết

Gỡ lỗi

Gỡ lỗi

Bao bì

Bao bì

Tẩy dầu mỡ

Tẩy dầu mỡ

tẩm

tẩm

Sơn bột-1

Sơn bột